Overtuigde Vlaming. Realistische Europeaan.

Door Sander Loones op 10 juli 2020, over deze onderwerpen: 7/ Veiligheid - buitenlands beleid

Op donderdag 9 juli debatteerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers over een belangrijke Europese resolutie. Hieronder bekijkt en leest u mijn tussenkomt in de plenaire vergadering. De tekst van de resolutie zelf, vindt u hier.


Zaterdag vieren wij onze Vlaamse feestdag, 11 juli. Ik ben een overtuigde Vlaming. Tegelijk ben ik ook een overtuigde Europese Vlaming. Die Europese samenwerking is enorm belangrijk voor ons. Onze Vlaamse natie draait en leeft van de handel die wij voeren met andere landen, open en innovatief. En daarom moeten we verstandig samenwerken. Ook Europees.

In het federale parlement zijn er partijen die de indruk willen wekken dat N-VA een anti-europese partij zou zijn.  Zij proberen dat dan zogezegd te bewijzen met slogans en halve leugens. En net daarom ben ik zo tevreden met deze Europese resolutie. Omdat die wat dieper gaat. Omdat die niet enkel op het niveau van de slogans blijft, maar ook concretere lijnen zet

En wat blijkt… de meerderheid in dit parlement is minder eurofiel dan ze laat uitschijnen. Nochtans is dat de indruk die vaak wordt gecreerd, dat dit parlement per definitie voor elke Europese maatregel staat te juichen. Deze resolutie bewijst dat dit niet zo is. Deze resolutie bewijst dat de N-VA op heel wat punten gelijk heeft én nu ook gelijk krijgt van de meerderheid in dit parlement.

Twee voorbeelden:

1/ Maanden geleden merkte N-VA op dat de Europese aanpak niet eerlijk is. Want  wat deed de EU commissie? Zij deelde corona hulpmiddelen uit, maar gaf die niet aan de regio’s die het hardst getroffen worden door Corona. Er zijn landen die bijna niet getroffen zijn, en die toch veel Europese centen krijgen. Dat is niet correct.

Maar toen wij die opmerking maakten, werden we daarvoor verketterd. Hier in dit parlement kreeg ik de verwijten naar mijn kop. En waarom? Omdat in het Europees parlement N-VA zich onthouden (zelfs niet tegen gestemd, enkel onthouden) en daarvoor werden we verketterd

… maar vandaag komt het parlement tot inzicht. Vandaag krijgt N-VA alsnog gelijk. Deze Kamer-resolutie zegt nu uitdrukkelijk dat de verdeling niet juist is gebeurd. En de resolutie zegt ook dat de EU dit geen twee keer moet proberen. Zo’n oneerlijke verdeling is niet voor herhaling vatbaar is.

2/ Samen met een ganse reeks Zuid-Europese regeringsleiders, tekende Premier Wilmes in maart een brief, met een pleidooi voor eurobonds. Toen N-VA hier kritiek op had, toen wij opmerkten dat we beter pragmatisch zouden zijn, dat we geen grote ideologische en onrealistische debatten over corona/eurobonds moeten voeren, dat we onze energie beter zouden steken in concrete maatregelen die op het terrein verandering kunnen brengen. Toen N-VA dit zei, werden we opnieuw verketterd.

… Wat blijkt nu? Deze Resolutie had aanvankelijk als titel “realiseren van Europese solidariteit door middel van corona-obligaties” , maar in de finale versie van de tekst, die we straks gaan stemmen staat het woord corona-obligaties zelfs niet meer in.

Met enige nuance, eurobonds wordt nog 2 keer vermeld. Een eerste keer om te benadrukken dat de EU commissie absoluut geen plannen heeft om die in te voeren.

En een tweede keer om te benadrukken dat (citiaat) coronabonds “geen passend instrument zijn om snelle, objectieve, effectieve en efficiënte solidariteit te organiseren met de meest getroffen Europese regio’s in het kader van deze coronacrisis;”

De coronabonds-resolutie is zo een anti-coronabonds tekst geworden. Bijzonder interessant. En dat komt omdat de Groene basistekst in het parlement sterk werd gewijzigd. Er waren meer dan 60 amendementen. De helft van alle amendmenten kwamen van de N-VA, en daarvan werd 2/3de aangenomen.

Maar het beste amendment van ons… dat is volgens mij het amendement dat we indienden om de titel te wijzigen. Daardoor is de titel nu “realiseren van Europese verantwoordelijkheid en solidariteit bij het vormgeven van de toekomst”

Verantwoordelijkheid en solidariteit. In die volgorde. Verantwoordelijkheid eerst dus. Eerst voor de eigen deur vegen, en daarna waar nodig en gepast solidariteit organiseren

WAAROM IS DEZE EU RESOLUTIE BELANGRIJK ?

Dit is een belangrijke resolutie. Om 2 redenen

1/ De Europese samenwerking is belangrijk. Daar worden beslissingen genomen die een gigantische impact hebben op onze gezondheid, onze economie…. Én op onze begroting. Dan spreken we over miljarden…

2/ Vandaag zitten we vast met een Belgische regering die geen meerderheid heeft, maar die wel het vertrouwen heeft gekregen (niet door N-VA) en die daaroor buitenlands beleid kan voeren. Het is dus extra belangrijk dat we mandaat van regering afbakenen. De Premier heeft bovendien reeds herhaaldelijk gezegd dat, wanneer parlement een kader zou stellen, dat zij dan dat kader loyaal zou naleven.

 

EUROPEES HUISWERK VOOR PREMIER WILMES

En dat doen we vandaag. We zetten het kader, we geven premier Wilmes huiswerk. We bepalen wat haar houding Europees moet zijn, wat we verwachten te zien:

 

HUISWERK 1

 

Dat wij maar 5,5 miljard zouden krijgen uit het herstelfonds, dat is niet genoeg. Er moet meer geld uit Europa naar ons terugkeren.

En de premier mag op Europees niveau ook geen blanco cheque tekenen

Wie geld krijgt, zal ook aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.

Citaten uit de resolutie:

punt D: "solidariteit gaat hand in hand met structurele hervormingen”
punt 17 “nodige conditionaliteit moet op gepaste manier gerespecteerd worden” met als doel te verzekeren dat “financiële middelen effectief gebruikt worden om gezondheidsmaatregelen en Econ maatregelen tegen corona te financieren”

 

HUISWERK 2

Geen Europese koehandel, de landen en regio’s die het sterkst getroffen zijn door Corona, moeten ook het meeste steun krijgen

Ter vergelijking: De Eu commissie communiceerde deze week groeicijfers. Wij krijgen een slag van - 8,8  % (Italie en Spanje – 11%), Polen maar -4,6%. Polen zal daarmee het minst schade ondervinden van corona, van alle lidstaten. Maar in de plannen van de commissie staat Polen toch in de top 5 van landen die meest corona-steun zullen krijgen.

Deze resolutie zegt aan de premier: niet akkoord. Citaten uit de resolutie:

(punt 5) Corona fonds moet via “objectieve parameters” worden verdeeld en er mag geen politieke koehandel komen
(punt 11) De verdeling moet noden-gestuurd zijn en in correcte verhouding staan met de effectieve impact van het virus.

 

HUISWERK 3

Wij vragen niet alleen steun in kader van Corona. Wij willen dat er ook steun komt in kader van de Brexit, waarbij wij erg getroffen zouden worden.

Citaten uit de resolutie:

(punt 20) Wilmes moet actief ijveren op EU raad voor opname Brexit in herstelfonds

 

HUISWERK 4

De EU vraagt dat lidstaten hervormen en verspilling wegwerken. Wel dan moet de EU zelf ook het goede voorbeeld geven. Dit parlement wil dat de premier actief pleit om de EU parlementszetel in Straatsburg te schrappen

Citaten uit de resolutie:

(punt 21) Wilmes moet "actief pleiten" op "eerstkomende EU raad en de volgende EU overlegmomenten” voor 1 zetels en schrappen Straatsburg

 

HUISWERK 5

De rechtstaat moet in alle Europese lidstaten worden gerespecteerd. Allemaal, dus ook in Spanje. Catalaanse burgermanifestanten zitten daar nu al 1.000 dagen in de cel. Dit is een absolute schande.

 

HUISWERK 6

Geen corona obligaties. De Groen tekst ging eigenlijk over het invoeren obligaties… maar dat is volledig geschrapt. Citaten uit de resolutie:

(Punt J) verwijzing dat UVDL die bonds niet plant in te voeren op korte termijn
(Punt K) verwijzing naar Regling die zegt dat dit zelfs niet snel kan ingevoerd worden

 

HUISWERK 7

Bij dit alles kan de premier niet alleen beslissen. Deze resolutie zegt dat de regering respect moet tonen voor de deelstaten. Citaten uit de resolutie:

(punt 19) de intra-BE bevoegdheidsverdeling moet worden gerespecteerd “bij behandelen, instemmen en verder ratificeren” van EU maatregelen
(punt 8) de werkelijke binnenlandse situatie moet de referentie zijn

7 opdrachten voor premier Wilmès. 7 taken die allemaal al in de resolutie staan. Als ze wil slagen op haar Europees examen, zal ze haar huiswerk nauwgezet moeten uitvoeren.

 

NOOD AAN MEER REALISME

Maar hier stopt het niet. We hebben de tekst met onze N-VA amendementen al een gans stuk in de goede richting kunnen trekken, maar we zijn er nog niet. Ik wil de collega’s oproepen om het denkwerk consistent door te trekken en nog 3 bijkomende amendementen goed te keuren. Zo kunnen wij premier Wilmès met een afgewerkt totaal-pakket op Europees pad sturen.

 

AMENDEMENT 1

Wanneer het huis in brand staat, moet je blussen. Het huis heropbouwen doe je erna, dat doe je niet terwijl het nog in brand staat. Anders gezegd, deze crisis moeten we bestrijden met crisismaatregelen, die per definitie een tijdelijk karakter hebben. En wanneer we leningen geven, moeten we ook de terugbetaling van die leningen regelen

N-VA amdement

“3. erover te waken dat bij haar instemming aan het Europese herstelplan in de strijd tegen COVID-19 geopteerd wordt voor maatregelen met een tijdelijk karakter die voor het belangrijkste deel moeten bestaan uit leningen waar een terugbetalingsplan aan verbonden is. En er op toe te zien dat bij de toekenning van de herstelmiddelen deze middelen worden ingezet als onderdeel van een doorgedreven, algemeen herstelbeleid voor de economieën van de lidstaten, waarbij onder andere de compatibiliteit met de Green Deal, de digitale transformatie en het respect voor de rechtsstaat als belangrijke voorwaarden worden gehanteerd; “

 

AMENDEMENT 2

Niemand zit te wachten op nieuwe Europese belastingen. Het zijn de lidstaten die bevoegd zijn om het fiscale beleid te voeren en om vervolgens de EU te financieren.

Integendeel moeten we waken over onze eigen belangen. In de ontwerp-plannen circuleren scenario’s waarbij sommige landen een korting krijgen, zij zullen minder moeten betalen aan de EU, terwijl wij geen korting niet zouden krijgen. En ook dat is niet correct.

Met dit amendement vragen we dat wij ons deel van de inningskosten van de douanerechten kunnen behouden. De Premier moet daarvoor vechten op EU niveau.

N-VA amdement

“6. het behoud te bepleiten van de huidige, voornamelijk op het BNI gebaseerde bijdrage als de meest faire en logische manier om de EU te financieren en er dus ook op toe te zien dat het fiscale beleid gerespecteerd wordt als een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten en er dus geen sprake kan zijn van de invoering van Europese belastingen om de EU te financieren. Er ook over te waken dat, zeker wanneer andere lidstaten een korting op hun EU-bijdrage behouden, België haar deel van de douanerechten als inningskosten kan blijven behouden.”

 

AMENDMENT 3

Er zijn heel wat nieuwe uitdagingen op Europees niveau. Daarvoor hebben we nieuwe oplossingen nodig… maar de EU blijft te veel hangen in het verleden.

Naast het herstelfonds, debatteren we momenteel ook over de Europese meerjaren-begroting: Wat zal de EU de komende jaren doen? Wat zal ze anders doen? Eén voorbeeld: Vinden wij het echt normaal dat élk jaar, honderden miljoenen Belgische belastingcenten vertrekken naar boeren in Oost-Europa, die dat geld eigenlijk niet nodig hebben. Het gaat daar naar grote industriele landbouwbedrijven

Terwijl onze landbouwers, hier bij ons veel meer steun verdienen. Dat moet anders, en dat kan anders. Wanneer we de EU middelen anders gaan inzetten. Wij vragen meer investeringen in interne markt; in innovatie, onderzoek en ontwikkeling; in de aanpak van migratie; in investeringen in onze veiligheid

N-VA amdement

“9. bij de koppeling tussen het “Next Generation EU” en het MFK te waken over een verdere “shift” in de uitgaven van de EU-begroting. En daarbij te ijveren voor een strategische inzet op de uitdagingen van de toekomst en de sectoren die grote toegevoegde waarde creëren, zoals de verdieping van de interne markt, innovatie, O&O, migratiebeheer en veiligheid. Zo moet gegarandeerd worden dat de begroting duidelijk uiting geeft aan de verschuiving naar een toekomstgericht beleid dat het concurrentievermogen en de veerkracht van de onderscheiden economieën ondersteunt;”

 

MEER EUROPEES REALISME

7 huistaken die al in de tekst zitten. 3 opdrachten die we nog willen toevoegen, om het verhaal af te maken. En daarbij gaat het wel degelijk om 3 essentiële punten voor ons.

Laat ons Europeaan zijn, overtuigd maar niet naïef

Laat ons Europeaan zijn, actief maar niet blind

Laat ons Europaan én realist zijn.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is