Veilig. Verantwoordelijk. Vlaams.

Door Sander Loones op 5 mei 2019
Vlaamse vlag

1. Vlaanderen verdient verantwoordelijkheid en excellentie

Vlaanderen is een natie die barst van het potentieel. We horen thuis aan de Europese top. Ons onderwijs, ons sociaaleconomisch beleid en ons bestuur moeten altijd de ambitie hebben om uit te blinken, om te excelleren. En dat kan door de kracht van de Vlaamse samenleving te ontplooien.

We hebben een traditie van sterk onderwijs. We scoren nog steeds goed, maar het algemeen niveau gaat al jaren lichtjes achteruit. In onze talenkennis gaan we zelfs sterk achteruit, terwijl we vroeger buiten categorie scoorden. Onderzoek leert ook dat onze sterkste leerlingen al te vaak worden afgeremd. Dat is jammer, want onze meest waardevolle grondstof zijn onze grijze cellen.

Vlaamse leerlingen kunnen zich opnieuw meten met de absolute wereldtop als we opnieuw aanknopen bij de recepten die van onze scholen echte emancipatiemachines hebben gemaakt. We koesteren scholen die talenten laten openbloeien, die kennisoverdracht, vaardigheden en attitudes combineren met het aanleren van wellevendheid, die orde, structuur en duidelijkheid bieden aan alle leerlingen.

Goed onderwijs hangt niet af van structuren, maar vooral van sterke leerkrachten die vertrouwen en ruimte krijgen om hun kerntaak uit te voeren. Die leerkrachten en hun directies moeten we in ere herstellen: hun werk is van onschatbare waarde en verdient erkenning van de hele samenleving. Middelen bedoeld voor onderwijs in klas en school moeten ook daar besteed worden. Tegelijk moeten ouders en scholen bondgenoten zijn in een gemeenschappelijk streven om uit elk kind het beste te halen. De lat mag best hoog liggen onder het eeuwige motto ‘Plus est en vous’. Dit komt alle talenten en alle leerlingen ten goede.

We hebben een sterk economisch weefsel. Veel Vlaamse ondernemingen staan nu al aan de top. Ze kunnen nog meer uitgroeien tot internationale referenties als we voldoende ruimte geven aan ondernemerschap. De Vlamingen die werken, sparen en ondernemen vormen de ruggengraat van onze samenleving. Zij maken onze welvaart mogelijk.

De overheid mag die hardwerkende Vlamingen nooit behandelen als citroenen die eindeloos kunnen worden uitgeperst. Integendeel: wie werkt, moet beschermd worden tegen te hoge belastingen en een stortvloed aan regeltjes. Ondernemers die risico durven nemen, verdienen daarvoor erkenning. De essentie van arbeid is dat we daarmee samen onze gemeenschap opbouwen en daarmee tegelijk ook elk individu kansen krijgt om zijn talenten te ontplooien en iets op te bouwen voor zichzelf en zijn naasten.

Vlaanderen moet de ambitie hebben om verder uit te groeien tot een pleisterplek voor goed opgeleide en creatieve jonge mensen. We investeren sterk in innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Een gezonde economie is een mix van starters, groeiers en internationale toppers, van stevig verankerde kmo’s en een gezonde middenstand. Een verstandig beleid zorgt voor een stimulerende omgeving waarin zij allemaal kansen krijgen en kunnen innoveren. We geven hen de ruimte om te ondernemen op een gelijk speelveld, met minder lasten, minder regels, minder miserie. Talentvolle buitenlandse arbeidskrachten die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze economie zijn welkom.

We hebben een sterk ontwikkeld maatschappelijk weefsel. Vlamingen en Vlaamse verenigingen bloeien als de overheid terughoudend optreedt. Niet alles heeft baat bij strakke regulering of overdreven overheidscontrole – integendeel. We moeten overbodige wetgeving of overdreven regeltjes durven afbouwen om het vertrouwen in de samenleving verder te herstellen.

De overheid moet slanker en slimmer worden. Het overheidsapparaat moet een kleiner aantal taken beter uitvoeren. Als we durven snoeien in overbodige posten, hebben we ook meer ruimte om te investeren in bijvoorbeeld onze leerkrachten, verplegers en militairen.

Het middenveld verdient tegelijk meer bewegingsvrijheid. We moeten af van de ongezonde verstrengeling tussen overheid en (sommige) middenveldorganisaties, die beslag legt op de vrije ontwikkeling van die organisaties. We laten het middenveld weer meer op eigen benen staan, zodat er een sterkere dynamiek kan ontstaan van onderuit de samenleving – zonder al te bepalend dirigisme van de overheid.

2. Vlaanderen veilig en vrij

Een natie is een gedeelde thuis, een plaats waar kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien, waar duidelijke regels gelden die voor iedereen gelijk zijn. Al sinds het Romeinse recht wordt onze samenleving samengehouden door gedeelde, voor iedereen geldende regels eerder dan door etnische banden. Om dat in stand te houden, moeten we te allen prijze vermijden dat bepaalde groepen worden voorgetrokken of achtergesteld, of dat er bij bepaalde groepen een gevoel van privileges dan wel straffeloosheid gaat heersen.

In een goed werkende staat garandeert de overheid dat de burgers beschermd worden in hun eigen huis, straat en gemeente. Een uitstekend ontwikkeld politie- en veiligheidsapparaat en een sterke defensie waarborgen vrijheid en veiligheid voor allen. Moderne inlichtingendiensten beschermen ons tegen dreigingen van buitenaf. Het sluitstuk van dat alles is een performante en eerlijke justitie, die slachtoffers bijstaat en daders bestraft.

Een goed werkende staat maakt ook een duidelijk onderscheid tussen burgerrechten en mensenrechten. Burgerrechten maken deel uit van een soevereine rechtsstaat, ze zijn historisch gegroeid, worden gedeeld binnen een bepaalde groep, zijn goed gedefinieerd en afgelijnd. Mensenrechten daarentegen zijn abstract, niet gekoppeld aan een bepaalde groep burgers die ook de bijhorende plichten delen. Wanneer rechters in Straatsburg of andere internationale organisaties ons nationaal recht en zo ons burgerschap uithollen, verdwijnt de band tussen burger, natie en recht.

De Europese naties staan dan ook voor een keerpunt. Vanzelfsprekend sluit Vlaanderen zich niet af van de wereld. Wij kiezen voor een gedragen internationalisme dat ons politiek en economisch versterkt en blijven dus ook kiezen voor positief Europees en internationaal samenwerken waar dat nuttig is en tot resultaten leidt. Tegelijk erkennen wij de vragen die dit oproept. Gaan we verder naar een wereld waarin onze nationale parlementen en gerechtshoven hun resterende soevereiniteit onbeperkt en onvoorwaardelijk afstaan aan supranationale organisaties en technocratische structuren? Lossen we onze identiteit verder op in een historisch betekenisloze collectiviteit, die noch door taal, noch door gebruik en tradities, noch door overgeërfde soevereiniteit of wet wordt verenigd?

De N-VA houdt van Vlaanderen, het Nederlands, ons erfgoed en onze manier van leven. Van de westerse cultuur die welvaart, rijkdom en schoonheid heeft voortgebracht. We kiezen voor een sterke natie, voor onze cultuur, onze taal, onze tradities, onze soevereiniteit. Vlaanderen richt zijn blik evident op de wereld en vertrekt daarbij vanuit een sterk zelfbewustzijn. We zijn waakzaam voor de schadelijke vervreemding die de mondialisering met zich kan meebrengen. Hiervoor kijken we in de eerste plaats naar de Europese Unie. De EU bracht vrede en stabiliteit, welvaart voor Vlaanderen en is de hefboom wereldwijd voor handel, mensenrechten en klimaat. De EU moet ook een grotere rol spelen als factor van vrede en stabiliteit in de wereld zonder dat ze een superstaat of “empire” mag worden. Als de enige echte Vlaams-Europese partij staan wij voor een EU die van onderen uit wordt opgebouwd en trouw blijft aan haar devies: “eenheid in verscheidenheid”. Vlamingen moeten zich nog altijd thuis kunnen voelen in hun eigen gemeenschap. Om zich helemaal thuis te voelen, hebben burgers nood aan geborgenheid.

3. Vlaanderen onze hechte thuis

Vlamingen vormen een warme, trotse en solidaire gemeenschap. We zijn verbonden met elkaar, met de Vlamingen die voor ons kwamen en de Vlamingen die na ons zullen komen. We houden ons verleden in ere, we zorgen voor elkaar en we werken aan een nog betere toekomst zodat we Vlaanderen beter en sterker achterlaten.

Bij ons krijgt iedereen de mogelijkheden om iets van het leven te maken. Alle Vlamingen krijgen de ruimte om hun talenten volop te ontwikkelen en daar de vruchten van te plukken. We bieden iedereen voldoende kansen om te starten. Wie het moeilijk heeft, laten we niet achter. Als warme gemeenschap zorgen we voor een sterk vangnet en helpen we mensen om zo snel mogelijk (weer) op eigen benen te staan. Zo geven we iedereen de kans een zelfstandige, weerbare burger te zijn in een welvarend en veilig Vlaanderen.

Tegelijk waken we over de sociale cohesie in onze samenleving. We zijn niet voor onszelf geboren. We leven samen binnen het gezin of op school, binnen onze vriendengroep, in een professionele omgeving, in het verenigingsleven en allerlei sociale milieus. Enkel op die manier kunnen we onszelf volledig ontplooien.

We koesteren en onderhouden onze sociale banden, met bijzondere aandacht voor onze ouderen, want we staan op de schouders van de vorige generaties Vlamingen. Onze senioren verdienen respect, waardigheid en een eerlijk pensioen, zodat ze volop kunnen genieten van hun oude dag. En we willen de best mogelijke toekomst voor onze kinderen.

We kiezen voor een leefbaar leven voor onszelf en voor de generaties die na ons komen. En dus kiezen we voor een mooi en groen Vlaanderen, met gezonde lucht, proper water en een koolstofarme energiemix. We overstijgen de valse tegenstelling tussen mens en natuur door ten volle in te zetten op innovatie en de nieuwste technieken om de leefbaarheid te verbeteren. In onze architectuur en ruimtelijke ordening hebben we aandacht voor schoonheid en kleinschaligheid. Dat verhoogt de levenskwaliteit en helpt ons een topregio te worden.

We koesteren de wortels van onze gemeenschap. Wie we zijn ligt in het verlengde van waar we vandaan komen. Onze cultuur is stevig geworteld in de klassieke traditie, het christendom, het humanisme en de verlichting. We komen op voor onze eigen tradities, onze cultuur, onze geschiedenis. Alle jonge Vlamingen maken op school kennis met de intellectuele en culturele rijkdom van ons verleden. Zo worden nieuwkomers ook volwaardig deel van onze gemeenschap en maken ze zich de hier heersende normen, waarden en tradities eigen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is